Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Skargi i wnioski
Czwartek,     15 / 04 / 2021

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia (zarządzenie nr 81/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 kwietnia 2021 r.)

 

 Rozdział 8

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków

 

   § 44.1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wnoszonymi przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu postępowania  administracyjnego, a także  Instrukcja kancelaryjna.

      2. Sprawy wnoszone przez interesantów są ewidencjonowane w spisach i  rejestrach spraw.

     3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz rozpatruje skargi i koordynuje rozpatrywanie wniosków.

     4. Skargi i wnioski, które wpłynęły bezpośrednio do wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska pracy są niezwłocznie, lecz nie później niż w dniu następnym, przekazywane Prezydentowi.

 

  § 45.1. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy i koordynatorzy zespołów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek  w godzinach 730-1530.

    2. Naczelnicy zobowiązani są do zorganizowania pracy podległych im wydziałów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie przyjęć interesantów w ich sprawach, a w szczególności:

      1)   wyznaczają osoby odpowiedzialne za  przyjęcie skargi lub wniosku,

     2)   skargę lub wniosek wniesione pisemnie lub protokół ustnego przyjęcia skargi lub wniosku, przekazują  Prezydentowi za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli,

    3)   przygotowują na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wyjaśnienia niezbędne do udzielenia odpowiedzi na skargę,

      4)   rozpatrują wniosek,

   5) po ostatecznym załatwieniu wniosku przekazują do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oryginały dokumentów, w tym zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.

  3. Postanowienia zawarte w ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i koordynatorów zespołów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: