Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Program priorytetowy GEPARD II – transport niskoemisyjny
Poniedziałek,     30 / 12 / 2019

13 grudnia 2019 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Inowroclawia. Opracowanie dokumentu zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Program ten daje możliwość samorządom na opracowanie strategii odpowiadającej na lokalne potrzeby.

Celem głównym Strategii jest wyznaczenie planu wdrażania elektromobilności poprzez wzbudzenie zainteresowania społecznego rozwojem elektromobilności, budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z pojazdów o napędzie alternatywnym, wymiana taboru oraz floty pojazdów w administracji publicznej, czego rezultatem będzie poprawa warunków mobilności w Inowrocławiu oraz ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Przygotowanie dokumentu odbędzie się przy aktywnym udziale mieszkańców.

Efektem realizacji strategii będzie wzrost zainteresowania i wiedzy mieszkańców na temat elektromobilności, zwiększenie wykorzystania pojazdów pzyjaznych srodowisku w obrębie administracji oraz komunikacji publicznej, zachęcenie lokalnej spoleczności do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Strategię przygotowuje dla Miasta firma ATMOTERM S.A. z Opola, która wygrała postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej.

Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Prezydent Miasta Inowrocławia powołał Zespół ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Inowrocławia.

17 stycznia 2019 r. w inowrocławskim Ratuszu odbyło się szkolenie „Elektromobilność w praktyce”, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i spółek komunalnych oraz przedstawiciele firm z Inowrocławia. Relacja ze szkolenia tutaj.

Od 23 stycznia 2020 r. dostępna była ankieta, dzięki której mieszkańcy mogli mieć swój udział w opracowywaniu Strategii.


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane tematyką dokumentu mogą zapoznać się z jego treścią:

  • w Urzędzie Miasta Inowrocławia, w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia w zakładce Ogłoszenia Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.

Uwagi i wnioski do „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” można składać w terminie od 27 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.:

  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Inowrocławia – al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem: „Strategia Rozwoju Elektromobilności”,
  • osobiście (ustnie do protokołu) w Urzędzie Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Inwestorów, al. Ratuszowa 33, 88-100 Inowrocław w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

W przypadku dodatkowych pytań mogą się Państwo kontaktować z wykonawcą opracowania- firmą ATMOTERM S.A. - tel. 734 413 684.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


25 maja 2020 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XXIV/245/2020 przyjęła „Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”.

Przygotowanie opracowania zostało sfinansowane ze środków NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Wtorek, 26-01-2021
Dziś imieniny
Lutosława, Normy, Pauliny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: