Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą” do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy między innymi:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na

obszarze gminy,

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Gmina realizuje powyższe zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Miasto Inowrocław posiada Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjęte Uchwałą nr IX/88/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2003 r. Obowiązek przyjęcia uchwały w niniejszej sprawie wynika z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, który mówi, iż „Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu." Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy Prawo energetyczne Prezydent Miasta opracowuje taki dokument co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje go co najmniej raz na 3 lata.

Prezydent Miasta Inowrocławia jako organ właściwy na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy przystąpił 15 grudnia 2011 r. do opracowania ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia" - zwanego dalej „Projektem" powierzając to zadanie firmie ENERGOEKSPERT Energia i Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Projekt uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (uchwała nr 22/667/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r.). W okresie od 25 kwietnia do 16 maja 2012 r. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu, o czym mieszkańcy Miasta zostali powiadomieni (ogłoszenie w „Gazecie Pomorskiej" z dnia 26 kwietnia 2012 r., obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 25 kwietnia - 16 maja 2012 r.). W trakcie wyłożenia Projektu do publicznego wglądu nie złożono wniosków, zastrzeżeń i uwag do tego projektu. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/317/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012 r.

W kwietniu 2015 r. przystąpiono do wyboru firmy, która opracuje kolejną aktualizację dokumentu. W dniu 18 czerwca 2015 r. podpisano umowę z firmą Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 76. W dniach 21 grudnia 2015 r. - 15 stycznia 2016 r. dokument został wyłożeniu do publicznego wglądu. W wymienionym okresie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy miały prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z projektem dokumentu

Dokument został przyjęty Uchwałą nr XVIII/170/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2016 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Wtorek, 19-02-2019
Dziś imieniny
Bettiny, Konrada, Mirosława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: