Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław
Środa,     02 / 10 / 2019

Miasto Inowrocław jest czwartym co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Podobnie jak inne miasta w Polsce odczuwa konsekwencje zmieniającego się klimatu, które pomimo globalnego charakteru, są odczuwalne w skali lokalnej. Najistotniejsze zmiany obejmują: wzrost średniej temperatury powietrza, nasilenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne, fale gorąca, upały oraz susze hydrologiczne i glebowe, a także powodujący straty materialne silny wiatr o charakterze huraganowym lub sztormowym.

Mimo, że w miastach Polski występują podobne problemy, to w każdym mieście mają one swoją specyfikę wynikającą m.in. z położenia miasta, jego charakteru, historii, czy otoczenia.

Specyfika ta dotyczy także możliwych sposobów radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, które spełnią oczekiwania zarówno władz miasta, jak i jego mieszkańców. W tym celu konieczne jest podjęcie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich.

W odpowiedzi na te wyzwanie, w kwietniu b.r. Miasto Inowrocław przystąpiło do opracowania dokumentu pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław”. Wykonawcą opracowania jest firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Czym jest Miejski Plan Adaptacji?

Miejski Plan Adaptacji (zwany dalej MPA), to dokument strategiczny. Jego wykonanie poprzedzone jest:

• szczegółową analizą klimatyczną określającą stopień ekspozycji Miasta Inowrocław na dany czynnik klimatyczny tj. temperatura powietrza, opad atmosferyczny, burze, występowanie fal upałów, występowanie okresów bezopadowych,

• zidentyfikowaniem głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu np. powódź, susza atmosferyczna czy występowanie osuwisk,

• określeniem trendów zmian klimatu w Mieście Inowrocław,

• analizą podatności obejmującą oceną wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia na zachodzące zmiany klimatu i określeniem zdolności adaptacyjnej miasta czyli zdolności do dostosowania się do zmian klimatu i radzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian,

• analizą ryzyka, czyli rozpoznaniem szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Metodyka opracowania MPA jest zgodna z wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu określonymi w „Podręczniku adaptacji dla miast”, wydanym przez Ministerstwo Środowiska.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych analiz, w obszarze Miasta Inowrocławia, wyłoniono następujące sektory, które są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, i dla których w pierwszej kolejności należy podjąć działania adaptacyjne. Są to: zdrowie publiczne, gospodarka wodno-ściekowa, planowanie przestrzenne i energetyka. Wyłoniono również obszary w przestrzeni geograficznej Miasta, które są potencjalnie narażone na występowanie zidentyfikowanych zjawisk. Są to na przykład: tereny rekreacyjne i uzdrowiskowe szczególnie narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, tereny rolnicze i tereny ogródków działkowych również narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, zabudowa osiedlowo-blokowa, otwarte obiekty rekreacyjne narażone na zjawiska termiczne: fale upałów i występowanie dni gorących oraz upalnych.

W kolejnych krokach zostaną zaprojektowane działania adaptacyjne służące przede wszystkim poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Jest to bardzo istotny etap, ponieważ podejmowane w kolejnych latach działania adaptacyjne będą wymagały z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie lokalnym oraz krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Dlatego w ramach prac nad projektem Wykonawca na bieżąco konsultuje wykonane prace z przedstawicielami władz Miasta oraz planuje przeprowadzenie Warsztatów w celu zapewnienia partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców.

Jakie będą korzyści dla Miasta Inowrocławia z opracowania MPA?

Jak wynika z analiz ekonomicznych, korzyści z adaptacji w perspektywie długoterminowej wielokrotnie przewyższają koszty poniesione na wdrożenie działań adaptacyjnych. Składają się na nie:

• Poprawa jakości życia mieszkańców.

• Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona ich zdrowia.

• Zwiększenie dostępu do zielono-błękitnej infrastruktury.

• Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat zmian klimatu i wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za miasto.

• Zwiększenie aktywności społecznej.

• Ograniczenie strat finansowych.


Urząd Miasta Inowrocławia oraz firma Arcadis pragną włączyć mieszkańców w proces opracowania tego dokumentu i zaprosić do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniu 23.10.2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00

Miejsce: Sala konferencyjna nr 227, Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4.

W pierwszej części Warsztatów (godz. 11.00 – 11.45) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych prac nad projektem:

1. Stopień ekspozycji miasta na czynniki klimatyczne.

2. Prognozowane zmiany klimatu na podstawie analizowanych scenariuszy klimatycznych.

3. Ocena wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia w podziale na zidentyfikowane sektory.

4. Zdolność adaptacyjna miasta i ocena podatności miasta na zmiany klimatu.

5. Ocena ryzyka.

W drugiej części Warsztatów (godz. 12.00 – 14.00), wspólnie z mieszkańcami przedyskutujemy zaproponowane działania adaptacyjne i opcje adaptacji. Będzie to okazja do zgłaszania uwag, wniosków czy zmian zapisów do działań, które docelowo będą kształtować politykę Miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie udziału w Warsztatach do dnia 11.10.2019 r. na adres mailowy: lub


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1 w pokoju nr 21 w godzinach pracyurzędu oraz na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w zakładce Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

Uwagi oraz wnioski można składać w terminie 21 dni tj. od 24.03.2020 r. do 13.04.2020 r.:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres

W toku konsultacji społecznych w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wpłynęły uwagi i wnioski do projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław do 2030 roku. Uwagi i wnioski dotyczyły głównie Załącznika 3 MPA zawierającego karty działań i dotyczyły głównie szacunkowych kosztów, modyfikacji założeń szacowania kosztów oraz możliwych źródeł finansowania.

Do Prognozy oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Projekt Planu Adaptacji został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


19 czerwca 2020 r. Rada Miejska Inowrocławia, uchwałą Nr XXV/260/2020, przyjęła "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław do 2030 roku”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 13-05-2021
Dziś imieniny
Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: