Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

30 listopada 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę nr XIV/121/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Program opracowywany będzie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także wytycznych regionalnych - zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację społeczno-gospodarczą oraz fizyczną obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk, w oparciu o Programy Rewitalizacji.

Rewitalizację w Polsce wspierają m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które zostały przyjęte 3 lipca 2015 r. Działania z zakresu rewitalizacji wpisują się również w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajową Politykę Miejską. Ponadto w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został wyodrębniony Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, którego wsparcie skoncentrowane będzie na podejmowaniu działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Inwestycje infrastrukturalne będą uzupełnieniem planowanych lub realizowanych interwencji EFS, które mają wywołać określony efekt społeczno-gospodarczy.

W 2015 r. przestaje obowiązywać dotychczasowy dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, który został przyjęty uchwałą nr XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2009 r. Nowa perspektywa programowania 2014-2020 również warunkuje pozyskanie dofinansowania na rewitalizację, od sporządzenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego w drodze uchwały przez Radę Miejską.

Przy pomocy unijnych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego:

 1. wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
 2. zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
 3. wzrost zatrudnienia,
 4. ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Tak więc planując działania rewitalizacyjne, których jednym ze źródeł finansowania będzie RPO WK-P, konieczne jest przyjęcie i osiągnięcie przez gminę przynajmniej jednego z powyższych efektów do roku 2023, w ramach realizacji programu rewitalizacji.

Najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.


15 kwietnia 2016 r. Miasto złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w konkursie organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Celem konkursu jest udzielenie dotacji gminom województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, a tym samym wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na konkurs wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dotacji. Po weryfikacji formalnej 104 wnioski o przyznanie dotacji skierowano do oceny merytorycznej (w tym Inowrocławia). W wyniku zakończenia oceny merytorycznej i zarekomendowaniu przez Komisję konkursową wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji oraz listę wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Niestety wniosek Inowrocławia zdobył 63 punkty i nie otrzymał dofiansowania (85 miejsce na liście rankingowej).

Więcej informacji o konkursie tutaj

W puli środków na tego rodzaju działania pozostaje jeszcze 2,2 miliona złotych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu.


Zarządzeniem Nr 86/2016 z dnia 24 maja 2016 r.  ustanowiono pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. rewitalizacji - Panią Aleksandrę Dolińską – Hopcia, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich oraz powołano zespół roboczy ds. rewitalizacji, w skład którego wchodzą inspektorzy w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich: Anna Rozesłaniec; Małgorzata Gołębiewska; Katarzyna Stachorowska; Kamila Kawczyńska i Elżbieta Oczkoś.

Zadaniem pełnomocnika jest koordynowanie prac zespołu w celu opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Zadaniem zespołu jest opracowanie  Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016–2022.

Zespół będzie współpracował z przedstawicielami innych zespołów ds. rewitalizacji, instytucjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami obszarów zdegradowanych, w celu pozyskania informacji związanych z rewitalizacją. Do pracy w zespole mogą być zapraszani eksperci i konsultanci zewnętrzni. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Inowrocławia i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są  do współdziałania z pełnomocnikiem i zespołem w opracowaniu GPR.

Kontakt do zespołu: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 280 lub 52 35 55 329,


Miasto dokonało wyboru eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Jest to konsorcjum firm:

 • Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Pełnomocnik Konsorcjum
 • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Marcin Ługawiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Adam Ługawiak z siedzibą w Krosinku

Do jego zadań będzie należało m.in.:

 1. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia, dających narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów zdegradowanych oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.
 2. Działania edukacyjne dla mieszkańców poszerzające wiedzę na temat rozwoju lokalnego i rewitalizacji, mające na celu stworzenie możliwości faktycznego, aktywnego udziału społeczności w programowaniu i realizacji rewitalizacji
 3. Usługa pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. rewitalizacji Miasta Inowrocławia przez cały okres tworzenia ww. dokumentu. W tym m.in:

 • wsparcie merytoryczne procesu opracowywania Gminnego Programu rewitalizacji,
 • wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz analizy wstępnie zidentyfikowanych obszarów problemowych na terenie Miasta Inowrocławia,
 • badanie jakości zabudowy, przestrzeni publicznej i infrastruktury,
 • współpraca w wyznaczaniu głównych kierunków działań w ramach przygotowań GPR (propozycje projektów i przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji na wyznaczonych obszarach),
 • przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu i informacja o wyborze oferty dostępna jest  tutaj


23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji - członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji oraz planowanego do powołania - zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Ługawiak - Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o.

Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkania edukacyjne dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 mają dać narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów rewitalizacji oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj


Pierwszym etapem prac będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadza analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz dokumentów lokalnych i ponadlokalnych, pod kątem występowania stanu kryzysowego. Następnie za pomocą obiektywnych metod badawczych stwierdza czy na terenie gminy znajduje się obszar zdegradowany. W przypadku istnienia takiego obszaru gmina określa jego zasięg przestrzenny. W dalszej kolejności, w oparciu o obiektywne przesłanki, gmina wskazuje, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji, tj. obszar na którym w pierwszej kolejności podjęte zostaną działania naprawcze, mające wyprowadzić dany teren ze stanu kryzysowego. Tym samym to dla tego obszaru zaprogramowane zostaną działania w ramach programu rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może obejmować cały obszar zdegradowany, jednakże pod warunkiem, że nie obejmie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Czwartek, 20-10-2016
Dziś imieniny
Ireny, Kleopatry, Witalisa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: