Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu
Czwartek,     27 / 09 / 2018

22 grudnia 2017 r.  Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy i przebudowy następujących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 1,3 km:

- budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Ludwika Błażka do ul. Szarych Szeregów

- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Górniczej

- budowa ścieżki rowerowej w ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej

- budowa ściezki rowerowej w ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Budowlanej do przejazdu kolejowego

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczania korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę ścieżek rowerowych, dzięki czemu nastąpi ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym dlatego też sprawy związane z ochroną środowiska, w tym przypadku powietrza są istotne. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego samochodów na terenie miasta, w szczególności na obszarze objętym wsparciem. 

Realizacja przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci ścieżek rowerowych w mieście Inowrocław.

Całkowita wartość projektu: 1 114 822,43 zł

Calkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 114 822,43 zł

Dofinansowanie z UE:  nie więcej niż 395 761,96 zł, co stanowi 35,50% kwoty calkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektu dla tego konkursu, dofinansowanie  UE  może wynieść nie więcej niż 300 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej.

Termin realizacji  projektu: 2017-2019


20 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. dr Ludwika Błażka. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

30 lipca 2018 r. ogłoszono II przetarg na to zadanie. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG’’ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

28 sierpnia 2018 r. ogłoszono III przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Ludwika Błażka. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. z Inowrocławia, za cenę 970.715,89 zł.

27 września 2018 r. na miejscu inwestycji odbyła się konferencja prasowa na temat projektu. Relacja tutaj

3 października 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

Prace wykonano w terminie. Jedynie, z uwagi na warunki atmosferyczne, roboty towarzyszące (urządzenie terenów zielonych, oznakowanie poziome oraz ustawienie koszy i ławek) przesunięto na wiosnę 2019 r.


26 listopada 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację dwóch odcinków ścieżki rowerowej w ul. Staropoznańskiej (realizacja możliwa było dopiero po zakończeniu trwającej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i w ul. Staropoznańskiej). Termin składania ofert mija 12 grudnia 2018 r. Wpłynęło 8 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier, Marcinkowo, za cenę 205 186,33 zł.

10 stycznia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą.


13 grudnia 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Górniczej. Termin składania ofert: 31 grudnia 2018 r. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier, Marcinkowo za cenę 206.956,65 zł.

29 stycznia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 22-04-2019
Dziś imieniny
Łukasza, Kai, Nastazji
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: