Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Wymiana źródeł ogrzewania
Poniedziałek,     15 / 04 / 2019

W ramach możliwości pozyskania środków finansowych dotyczących likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji”, przedstawiam poniżej aktualnie dostępne źródła finansowania, wspierające inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania.

„Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, realizowany w latach 2018 – 2029, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program „Czyste Powietrze”prowadzony jest za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Więcej informacji, gdzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła uzyskać można na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 88-100 Toruń oraz w biurze terenowym w Inowrocławiu przy ul. Studziennej 9, piętro I, pokój nr 14, telefon 510-274-923.

Uwaga: Ważna zmiana w programie Czyste Powietrze

Informujemy, że z uwagi na wycofanie ze sprzedaży wysokoemisyjnych źródeł ciepła, z dofinansowania w formie dotacji wyłączone zostały od 1 stycznia 2020 roku budynki nowo budowane.

Refundacji nie podlega zakup i montaż źródeł ciepła, przyłączy ciepłowniczych i gazowych w budynkach nowo budowanych, które nie zostały zakupione i zamontowane bądź zrealizowane do dnia 31 grudnia 2019 r. Podstawą wyłączenia z dofinansowania są postanowienia ust. 6.7 pkt 6 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: 

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-569-wazna_zmiana_w_programie_czyste.html.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzająca ulgę termomodernizacyjną została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2018 r., a przepisy w niej zawarte weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Od tej daty w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.     o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2018r.  poz.1509, z późn. zm.) dodano art. 26 h, który kompleksowo reguluje ulgę termomodernizacyjną.

Wprowadzona ulga ma na celu pomoc w walce z pogarszającym się stanem jakości powietrza, co bezpośrednio przekłada się na warunki życia. Ulga przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga będzie przysługiwała zarówno podatnikom opłacającym podatek według skali podatkowej, według stawki podatku liniowego oraz opłacającym podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Konieczne jest przy tym, aby owi podatnicy ponosili wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wprowadzony art. 26 h skierowany jest nie tylko do podmiotów, które wspomniane przedsięwzięcia termomodernizacyjne planują rozpocząć w 2019 roku. Również ci, którzy już są w trakcie procesu termomodernizacji mogą skorzystać z omawianej ulgi, jednakże będą oni mogli odliczyć tylko wydatki, które ponieśli po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) ulga będzie przysługiwała m.in. na:

 1. materiały budowlane i urządzenia jak np.:
  1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia;
  2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  3. kotły kondensacyjne;
  4. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
  5. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  6. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
  7. pompa ciepła wraz z osprzętem;
  8. kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
 1. usługi jak m.in.:
  1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
  3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
  4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
  5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
  6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  8. montaż kotłów kondensacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna polegać będzie na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na termomodernizację nieruchomości. Łączna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć kwoty 53 tys. zł i będzie musiała być udokumentowana na podstawie faktur. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczeniu w ramach ulgi nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 28-09-2020
Dziś imieniny
Libuszy, Wacławy, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: