Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu
Wtorek,     23 / 02 / 2021

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic:

Lipowej, Kątnej, Marulewskiej i Wierzbowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr V/48/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., a także w związku z art. 29 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lipowej, Kątnej, Marulewskiej i Wierzbowej, obejmującego obszar pomiędzy południową stroną ul. Lipowej, wschodnią granicą nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kątnej i dalej wschodnią oraz południową stroną ul. Kątnej, ul. Marulewską i dalej w kierunku północnym przez ul. Wierzbową do ul. Lipowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 marca do 7 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33-35 (budynek po byłej przychodni), w godzinach od 8.00 do 15.00. W związku z występowaniem stanu epidemii możliwość zapoznania się z ustaleniami projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 52 35 55 424 lub pod adresem: .

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.inowroclaw.pl w zakładce: ogłoszenia – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz na stronie internetowej: https://inowroclaw.pl w zakładce: Urząd – ogłoszenia, wykazy, przetargi, komunikaty – ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, I piętro, pokój nr 108, o godz. 11.00. W związku z występowaniem stanu epidemii możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 52 35 55 424 lub pod adresem e-mail:  .

Informacje na temat wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można uzyskać w trakcie trwania wyłożenia pod numerem telefonu: 52 35 55 424 oraz pod adresem e-mail: .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Inowrocławia w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz platformy ePUAP lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.inowroclaw.pl w zakładce: ogłoszenia – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz na stronie internetowej: https://inowroclaw.pl w zakładce: Urząd – ogłoszenia, wykazy, przetargi, komunikaty – ogłoszenia z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Niedziela, 07-03-2021
Dziś imieniny
Flicyty, Kajetana, Pauli
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
29
30
31
STACJA METEO INOWROCŁAW: