Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu
Czwartek,     27 / 09 / 2018

22 grudnia 2017 r.  Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy i przebudowy następujących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 1,3 km:

- budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Ludwika Błażka do ul. Szarych Szeregów

- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Górniczej

- budowa ścieżki rowerowej w ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej

- budowa ściezki rowerowej w ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Budowlanej do przejazdu kolejowego

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczania korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę ścieżek rowerowych, dzięki czemu nastąpi ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym dlatego też sprawy związane z ochroną środowiska, w tym przypadku powietrza są istotne. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego samochodów na terenie miasta, w szczególności na obszarze objętym wsparciem. 

Realizacja przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci ścieżek rowerowych w mieście Inowrocław.

Termin realizacji  projektu: 2017-2019

Zgodnie z kryteriami wyboru projektu dla tego konkursu, dofinansowanie  UE  może wynieść nie więcej niż 300 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej. 


20 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. dr Ludwika Błażka. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

30 lipca 2018 r. ogłoszono II przetarg na to zadanie. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG’’ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

28 sierpnia 2018 r. ogłoszono III przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Ludwika Błażka. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę 970.715,89 zł.

27 września 2018 r. na miejscu inwestycji odbyła się konferencja prasowa na temat projektu. Relacja tutaj

3 października 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Termin realizacji: 10 grudnia 2018 r. 


26 listopada 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na realizacja dwóch odcinków ścieżki rowerowej w ul. Staropoznańskiej (realizacja nastąpi po zakończeniu trwającej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i w ul. Staropoznańskiej). Termin składania ofert mija 12 grudnia 2018 r. Wpłynęło 8 ofert. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Niedziela, 16-12-2018
Dziś imieniny
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: