Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Regulamin konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy położony w Inowrocławiu wraz ze zgłoszeniem konkursowym
Piątek,     15 / 06 / 2018

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza do konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy położony w Inowrocławiu:

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

2. Postanowienie o organizacji konkursu podejmuje zarządzeniem Prezydent Miasta Inowrocławia.

3. O organizacji konkursu Prezydent Miasta Inowrocławia, zawiadamia mieszkańców miasta, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 2.

Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców Miasta w tworzeniu nowego wizerunku najbliższego otoczenia oraz podnoszenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Inowrocławia, a także estetyzacja Miasta.

§ 3.

Do konkursu mogą być zgłoszone ogródki przy budynkach wielorodzinnych, jak również przy budynkach jednorodzinnych, położone na obszarze Miasta Inowrocławia.

§ 4.

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym wspólnoty mieszkaniowe.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz ich małżonkowie.

§ 5.

1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału w konkursie, złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać osobiście, jak również przez pełnomocnika, a w imieniu wspólnoty mieszkaniowej zgłoszenia dokonać może osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać na formularzu, który można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, pok. 22 lub pobrać ze strony internetowej www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław), e-mail:

§ 6.

Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:

1) kategoria I – ogródek przy budynku jednorodzinnym,

2) kategoria II – ogródek przy budynku wielorodzinnym.

§ 7.

1. Przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu ogródków dokona komisja konkursowa, powołana w tym celu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, która będzie czuwała nad prawidłowością przebiegu konkursu.

2. W skład komisji wchodzą:

1) Kamila Michalak – Kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – przewodnicząca komisji;

2) Małgorzata Jędrzejewska-Tracz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen Władysława Sikorskiego – członek komisji;

3) Jerzy Oliwkowski – Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” – członek komisji;

4) Karolina Tokarska – przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – członek komisji;

5) Magdalena Kwiatkowska – przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska

i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – członek komisji.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie;

2) z każdej dokonanej oceny komisja sporządza protokół.

§ 8.

1. Komisja w pierwszym etapie dokona przeglądów i oceny zgłoszonych do konkursu ogródków przydomowych, na podstawie nadesłanych zdjęć załączonych do formularza, od dnia 3 września

do dnia 7 września 2018 r. a następnie w drugim etapie dokona ewentualnych oględzin max. 3 ogródków (w każdej kategorii) w terenie od dnia 8 września do dnia 15 września 2018 r.

2. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie ewentualnego przeglądu ogródków.

§ 9.

1. Kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie:

1) kompozycja i funkcjonalność,

2) estetyka,

3) oryginalność,

4) utrzymanie,

5) ogólny wygląd ogrodu,

6) pomysłowość nasadzeń,

7) różnorodność roślin,

8) nowatorskie rozwiązania.

2. Każdy z członków komisji będzie oceniał indywidualnie dany ogródek w zgłoszonej kategorii w skali od 1 do 6.

3. Końcowa ocena danego ogródka w zgłoszonej kategorii będzie stanowiła sumę z indywidualnych ocen każdego członka komisji.

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez kilka ogródków, o zajęciu miejsca decyduje losowanie.

5. Ocena komisji jest ostateczna bez możliwości odwołania.

§ 10.

1. Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od przyznania nagród w wyznaczonych kategoriach konkursu w przypadku braku zainteresowania lub, gdy stwierdzi, że zgłoszone ogródki nie spełniają podstawowych kryteriów oceny.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Inowrocławia może przyznać wyróżnienie.

3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

4. Warunkiem przekazania nagrody jest wypełnienie oświadczenia o jej odbiorze.

5. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani też przekazaniu osobom trzecim.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

7. Brak możliwości kontaktu z laureatem w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyniku konkursu zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania nagrody.

§ 11.

Nagrody zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia:

 za I miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 1 000 zł w formie karty podarunkowej,

 za II miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 700 zł w formie karty podarunkowej,

 za III miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł w formie karty podarunkowej.

§ 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 r.

§ 13.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.

2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Sobota, 21-07-2018
Dziś imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: