Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu
Piątek,     29 / 12 / 2017

20 grudnia 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4.Zrównoważona obilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu.

Zakres projektu:

  1. Przy ul. Magazynowej powstanie parking wraz z tunelem łączącym go z dworcem PKP. Nowe miejsca parkingowe będę skłaniać kierowców do pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży transportem zbiorowym.
  2. Przebudowany zostanie również plac przed dworcem PKP, na którym utworzone zostaną miejsca w ramach systemu kiss&ride. Działania te ułatwią podróżnym i osobom odwiedzającym Inowrocław skorzystanie z oferty kolei. Plac przed dworcem przeznaczony będzie wyłącznie na potrzeby komunikacji autobusowej oraz ruchu typu kiss&ride.
  3. Ponadto od strony ulicy Magazynowej utworzone zostaną miejsca postojowe dla rowerów, które będą monitorowane i zadaszone.
  4. W ramach projektu zamontowanych zostanie 18 tablic inteligentnego systemu transportowego wraz z dostawą programu do obsługi ITS. Uzupełnią sieć ITS funkcjonującą w Inowrocławiu od 2015 r.
  5. Planowana jest wymiana 27 wiat autobusowych i budowa 2 toalet przy wybranych przystankach.
  6. Planowana jest również budowa 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych  na terenie miasta oraz 16 stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni MPK.
  7. Dostawa 6 biletomatów.
  8. Ponadto we wszystkich autobusach zostaną wymienione kasowniki.
  9. Adoptację pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miasta przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 na potrzeby zespołu zarządzającego infrastruktura drogową i komunikacyjna w mieście.
  10. Zakup nowych ekologicznych autobusów – 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych.

Całkowita wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 51 606 611,58 zł

Koszty kwalifikowane: 42 704 784,97 zł

Dofinansowanie UE - 83,52% kosztów kwalifikowanych: 35 667 036,40 zł

Termin realizacji: 2017-2020


17 października 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie:

część 1 – parkingu przy ul. Magazynowej (przy wyjściu z planowanego przejścia podziemnego – tunelu podtorami kolejowymi, łączącego parking przy ul. Magazynowej z tunelem pod peronami dworca PKP) oraz przejścia podziemnego - tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową, zgodnie z posiadanym PFU;

część 2 – zagospodarowania terenu przed dworcem PKP, zgodnie z posiadanym PFU.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1 - cena oferty -6 000 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 2) - nie złożono żadnej oferty.

9 stycznia 2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 16 marca 2018 r. Wpłynęły dwie oferty: po jednej na każdą z dwóch części zamówienia.  17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto przetarg. Wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

cz. 1. Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej: występujących wspólnie: POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk (lider), oraz Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek 80-137 Gdańsk (partner), za cenę: 5 842 500,00 zł.

cz. 2. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa za cenę: 4 956 965, 00 zł.

11 października 2018 r. odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców, którzy mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami i propozycjami dotyczącymi inwestycji z projektantami. Piotr Kania z Biura Projektów Drogowych, Marcin Dudek i Łukasz Lachowicz z Pracowni Projektowej MiD przedstawili wizualizacje i główne założenia projektowe wspomnianej inwestycji. 


9 grudnia 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej, na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu. 22 lutego 2018 r. rozstrzygnięto przetarg: część 1 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 20 526 240 zł, część 2 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 18 686 160 zł.

9 marca 2018 r. podpisano umowę na dostarczenie 8 autobusów Volvo 7900 Electric i 8 autobusów Volvo 7900 Electric Hybrid wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni. Umowa opiewa na łączną kwotę 39 212 400,00 zł (83,52% kosztów kwalifikowanych pokryją środki pozyskane z Unii Europejskiej).

16 października 2018 r. dokonano odbioru 4 autobusów elektrycznych hybrydowych.


7 lutego 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu oraz (część 1) i budowę zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych (przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - część 2. 

Termin składania ofert: 22 marca 2018 r. Wpłynęło sześć ofert: po trzy na każdą z dwóch części zamówienia. 

25 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto przetarg, wybrano oferty złożone przez:

Cz. 1 (budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu) - INOHURT Sp. z o.o. ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę: 151 290,00 zł brutto.

Cz. 2 (budowa zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra, za cenę: 4 396 635,00 zł brutto.


14 marca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na:

- dostawę i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;

- dostawę i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego;

- dostawę i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego;

- dostawę i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej;

- wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST).

Termin składania ofert mijał 7 maja 2018 r. Wpłynęły trzy oferty. 30 maja 2018 r. rozstrzygnięto przetarg - wybrano oferty złożone przez:

cz. 2 (dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę: 615 123,00 zł brutto; cz. 3 (dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - Mera Systemy Sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, za cenę: 728 160,00 zł brutto.

Unieważniono postępowania na pozostałe części i ogłoszono kolejne przetargi:

- na budowę zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych. 18 czerwca 2018 r. wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 202.704,00 zł.

- na dostawę i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej. Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r.  Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice, za cenę 2 453 950,28 zł; cz. 2 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej) - R&G PLUS Sp. z.o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę 699 381,69 zł.

Natoimiast postępowanie na wykonanie rozbudowy i modernizacji programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST) w Inowrocławiu  przeprowadzone zostało trybie z wolnej ręki. 


21 marca 2018 r. ogłoszono przetarg na przebudowę części poddasza budynku administracji publicznej przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 na cele biurowe (na potrzeby zespołu zarządzającego infrastrukturą drogową i komunikacyjną w mieście). Termin składania ofert: 5 kwietnia 2018 r.  Wpłynęły 2 oferty. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz (cena – 60%, skrócenie terminu wykonania – 20%, gwarancja jakości – 20%) oferta nr 1 została oceniona jako najkorzystniejsza. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12 kwietnia 2018 r. ogłoszono II przetarg. Termin składania ofert minął 27 kwietnia 2018 r.  Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę INOHURT Sp. z o. o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę 381.300,00 zł.


Informacje o postępie prac w realizacji projektu:

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania okolic dworca PKP

Pierwsze biletomaty pojawiły się na przystankach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Czwartek, 18-10-2018
Dziś imieniny
Hanny, Klementyny, Łukasza
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: